ข่าวการศึกษา

6 แนวทางสร้างความปลอดภัยการอยู่หอพักในสถานศึกษา MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

6 แนวทางสร้างความปลอดภัยการอยู่หอพักในสถานศึกษา MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

6 แนวทางสร้างความปลอดภัยการอยู่หอพักในสถานศึกษา  เป็นแนวทางที่ ศูนย์ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ได้เผยแพร่ไว้ในเพจ MOE Safety Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีทั้งหมด 6 ข้อดังนี้

 1. ศึกษา พ.ร.บ.หอพัก 2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างแจ่มชัด
 2. ออกระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการอยู่หอพักให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หอพัก 2558
 3. ปฏิบัติและยึดถือตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 4. ใช้  5  วิธีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  1. รู้จักนักเรียนรายบุคคล
  2. คัดกรองสุขภาพและสมรรถนะ
  3. ป้องกันและแก้ไขปัญหา
  4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
  5. ส่งต่อและการดูแลช่วยเหลือ
 5. ปลูกจิตสำนึกครูเสมือนพ่อแม่  นักเรียนเสมือนลูก  สถานศึกษาเสมือนบ้าน
 6. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  และทักษะการเรียนรู้

6 แนวทางสร้างความปลอดภัยการอยู่หอพักในสถานศึกษา MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : Moe Safety Center

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button