ข่าวการศึกษา

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566

ประกาศๆ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP

หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565  ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566  เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566

ที่มา : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button