หนังสือคู่มือ

DMC 2566 ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566

DMC 2566 ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566

การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียน dmc 2566 สามารถกรอกได้เมื่อปีการศึกษา 2566 ซึ่งเมื่อกรอกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC 2566 จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระบบ DMC 2566 เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิ้งก์เข้าระบบ dmc 2566  https://portal.bopp-obec.info/obec66

 

ลิ้งก์ที่เกี่ยวข้อง DMC 2565 เปิดระบบให้กรอกข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้าง

ตัวอย่าง บันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับครูย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button