งานเอกชน

รับสมัครครู เงินเดือนป.ตรี 42,500 บาท ป.โท 55,000 บาท มีผล IELTS หรือ TOEFL จะได้รับการพิจาณณาเป็นพิเศษ

รับสมัครครู เงินเดือนป.ตรี 42,500 บาท ป.โท 55,000 บาท มีผล IELTS หรือ TOEFL จะได้รับการพิจาณณาเป็นพิเศษ

รับสมัครครู โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเอกชน สามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – ม. 6) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนของกลุ่ม ปตท. ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่ายุบใน  อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. เพื่อจัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะโรงเรียนประจำ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีเลิศสามารถศึกษาต่อทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกจนถึงระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกได้
  2. เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนตามความจำเป็น
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ
  4. เพื่อให้บริการ ความร่วมมือทางวิชาการ และให้บริการอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของโรงเรียนให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงเรียน และบุคคลทั่วไป

จำนวนครูที่รับสมัคร  1 อัตรา  สาขาวิชาเอก ดนตรีและนาฏศิลป์
เงินเดือน   ปริญญาตรี  42,500  บาท   ปริญญาโท 55,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button