ข่าวการศึกษา

ร่างกฎกระทรวงฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่ย้ายตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

ร่างกฎกระทรวงฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต้องไม่ให้ออกจากสถานศึกษา เว้นแต่ย้ายตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้
ทั้งนี้ ศธ. เสนอว่า
1. ได้มีกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยอาศัยชอำนาจตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภทเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษา นั้น มีสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษามักจะบังคับนักเรียนหญิงซึ่งตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษาเดิม โดยให้ย้ายไปศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ศธ. ปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ในข้อ 7 “ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์” ศธ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อกำหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์
2. ในคราวประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ดังนี้

กฎกระทรวง (เดิม)ร่างกฎกระทรวง (ใหม่)
ข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 * ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาข้อ 7 สถานศึกษาตามข้อ 2 ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถานศึกษาต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษานั้นออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้ายสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : thaigov.go.th

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button