ทุนการศึกษา

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต (ให้เปล่า) รุ่นที่ 22/2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต (ให้เปล่า) รุ่นที่ 22/2566

ตลอดระยะเวลากว่า  24  ปี ที่  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร  ในโครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต”  ตามเจตนารมณ์  คุณไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม   ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง  ที่ว่า  ไม่ใช่ให้โตได้   แต่อยากให้โตดี  คือ  การให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี  แก่เยาวชนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ จะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็น ต่อการศึกษา และการดำรงชีพ ได้แก่  ค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  ค่าที่พัก  เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคน  ประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สามารถช่วยเหลือ ผู้อื่น สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปได้  ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ  เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ  อาทิ  แพทย์, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์,  นักกฎหมาย, วิศวกร  และนักพัฒนาสังคม ฯลฯ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน  รุ่นที่ 22/2566  ของโครงการ  จำนวน 20  ทุน โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียนล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.00  ความประพฤติดี มีความสามารถ หรือผลงานในการส่งเสริมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและสังคม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com,  Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 – 669 – 9711, 02 – 669 – 9615   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2566

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต (ให้เปล่า) รุ่นที่ 22/2566

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button