หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งแนวทาง ย้ายครูรอบปกติ 2566 ให้ใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ณ 10 มิถุนายน

สพฐ.แจ้งแนวทาง ย้ายครูรอบปกติ 2566 ให้ใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ณ 10 มิถุนายน

ย้ายครูรอบปกติ 2566 นี้ สพฐ. ได้อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดําเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวเดียวกัน การพิจารณาย้าย ประจําปีในแต่ละรอบ ให้ใช้ข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครู ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน

สพฐ.แจ้งแนวทาง ย้ายครูรอบปกติ 2566 ให้ใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ณ 10 มิถุนายน

ที่มา : สพร.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button