หนังสือราชการ

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการย้าย ประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566  ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7436 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

คำชี้แจงประกอบการพิจารณา
การพิจารณาย้าย ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานวิซาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาก่อนลำดับแรก หากไม่มี ให้พิจารณาประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามมาตรฐานวิชาเอก หรือตามความต้องการจำเป็นชองสถานศึกษาเป็นลำดับถัดไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

* แบบคำร้องขอย้าย ไฟล์เวิร์ด 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566 รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ฯ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2566

ที่มา : สพร. สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button