ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สําหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บัดนี้ ได้มีการดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง … ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ว่าด้วยการกําหนดจํานวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ ก.ค.ศ. กําหนดแล้ว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่…  ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button