ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ม.30 (7) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ม.30 (7) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เผยแพร่ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ (๗) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๐ (๗) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติผู้จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม ๑๓ ข้อ โดยข้อ ๗ คือ “ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

 

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖ “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง”

ขอบคุณที่มา : ศธ 360 องศา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button