ข่าวการศึกษา

ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางบริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม

ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางบริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้การ บริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม โดยหนังสือได้มีเนื้อหาว่า

ด้วย ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละปีงบประมาณมีความสอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำต้องมีการกำหนดแผนและจัดทำกรอบแน้วทางการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน อันจะทำให้การบริหารการศึกษาโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีมติ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)
เสซาธิการ ก.ค.ศ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางบริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม

ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางบริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม

ก.ค.ศ. กำหนดแนวทางบริหารอัตรากำลัง ย้าย สอบครูผู้ช่วย สอบผู้บริหาร ให้ทันเปิดเทอม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button