ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้นมีอายุ 5 ปี ชั้นสูงมีอายุ 7 ปีนับแต่วันที่ออกฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้นมีอายุ 5 ปี ชั้นสูงมีอายุ 7 ปีนับแต่วันที่ออกฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 73 ง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้นมีอายุ 5 ปี ชั้นสูงมีอายุ 7 ปีนับแต่วันที่ออกฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้นมีอายุ 5 ปี ชั้นสูงมีอายุ 7 ปีนับแต่วันที่ออกฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ชั้นต้นมีอายุ 5 ปี ชั้นสูงมีอายุ 7 ปีนับแต่วันที่ออกฯ

ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button