ข่าวการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไม่จับผ้า ไม่ต้องต้อนรับ ไม่เตรียมของที่ระลึก

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไม่จับผ้า ไม่ต้องต้อนรับ ไม่เตรียมของที่ระลึก

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมมอบนโยบายการศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงประกาศ ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและการปฏิบัติราชการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มุ่งมั่น ทุ่มเทให้ความร่วมมือและช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจาก ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ ยังมีความคลาดเคลื่อนบางประการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอกำชับให้ทุกหน่วยงาน ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ รับทราบถึงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถือปฏิบัติ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. การปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการต่างๆ ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ ขอเน้นย้ำในการดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และไม่สร้างภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น โครงการ สุขาดี มีความสุข” ไม่ต้องผูกผ้าประดับตกแต่งห้องสุขา

2. กำชับในการเดินทางไปตรวจราชการของผู้บังคับบัญชา หรือการตรวจเยี่ยม ให้ผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้ดำเนินการอย่างเรียบง่าย ไม่สร้างภาระให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก

3. ให้ควบคุม กำกับ ดูแล และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ป้องกันปราบปรามไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา การสอบบรรจุ การแต่งตั้งโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ไม่จับผ้า ไม่ต้องต้อนรับ ไม่เตรียมของที่ระลึก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button