ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (littlescientistshouse) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดําเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีโรงเรียนในโครงการฯ จะได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามเกณฑ์การประเมิน ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยนั้น  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2566  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยกําหนดจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามหนังสือด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button