ข่าวการศึกษา

ตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง ศธ.

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1556/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนบทบาท ภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556-2561 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งเสริมให้ส่วนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกอบกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 ข้อ 10.1 ให้ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อน ลักลั่น หรือมีเส้นทางการปฏิบัติยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ

ดังนั้น เพื่อปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ กระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

องค์ประกอบคณะทำงาน  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการบริหารงานบุคคล เป็นรองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน 36 คน อาทิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์จากองค์กรหลัก ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจากองค์กรหลัก เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตามแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดกรอบอัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button