สื่อการสอน

ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ

ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านอาชีพให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปใช้

หลักสูตรที่จัดทำขึ้นใช้ในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ประกอบด้วย คู่มือการสอน (คำอธิบายรายวิชา แผนการสอน การวัดผลประเมินผล) นอกจากนั้นบางหลักสูตรมีหนังสือเรียนและ E-Book ด้วย ซึ่งครูสามารถนำไปใช้ได้ทันที

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดาวน์โหลดหลักสูตรแผนอาชีพเพื่อที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/224 หรือหากไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดสามารถติดต่อมาที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-288-5772-3

เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเปิดโปรแกรมสายอาชีพ

เด็กจบ ม.3 หรือ ม.6 แล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หรือถ้าศึกษาต่ออุดมศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เช่นกัน

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยพะเยา
  2. หลักสูตรการเกษตร         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. หลักสูตรอาหาร       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  4. 4. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  5. หลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   มหาวิทยาลัยนเรศวร  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  8. หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงการศึกษาต่างระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
  9. หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร       มหาวิทยาลัยศิลปากร  (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

หลักสูตรอาชีพตามโครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  <<คลิกที่นี่>>

มหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชั่น  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพ  <<คลิกที่นี่>>

หลักสูตรสื่อผสม  <<คลิกที่นี่>>

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button