ข่าวการศึกษา

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์รัฐบาลไทย – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 โดยได้เห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเฉลิมพระเกียรติฯ มีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และภาพลักษณ์ของประเทศไทย สำหรับชื่อการจัดงาน กำหนดเขตการจัดงาน และตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี นั้น สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในโอกาสนี้ จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกิจกรรมศาสนพิธี และรัฐพิธี ดังนี้

  • โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ จำนวน 770 คน ระยะเวลาการอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 12 เมษายนนี้ โดยสามารถติต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2283 4719 ด้วยการบูรณาการร่วมงานกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
  • พิธีถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 มิถุนายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วยพิธีตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ/พระราชาคณะ และพระสงฆ์ในโครงการ 770 รูป เวลา 07.00 น. และเวลา 09.09 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดถวายพระพรโดยผู้นำศาสนาทุกศาสนา พิธีเจริญจิตภาวนาและถวายพระพรในภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก โดยร่วมบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  • การจัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย 1) การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน ขณะนี้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ในการกราบบังคมทูลเชิญทรงวางศิลาฤกษ์ และกรมศิลปากรกำลังดำเนินการจัดสร้างแบบจำลองพิพิธภัณฑ์สำหรับทอดพระเนตรพิธีวางศิลาฤกษ์ และจัดสร้างหุ่นจำลองพิพิธภัณฑ์ทำจากเงินแท้ สำหรับรัฐบาลน้อมเกล้าฯ ถวาย และ 2) เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ซึ่งสถาบันสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพ และได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
  • โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตสำนึกและปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอน ไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา” ใน 5 ภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ ใน 7 ทศวรรษ และผลแห่งความสุขของประชาชน โดยน้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท เป็นแนวคิดหลักในการนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ
2) การจัดทำภาพยนตร์สั้น “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais”  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตั้งมั่นในคุณความดี 7 ประการ คือ ความมีน้ำใจ ความเสียสละกล้าหาญ ความเพียร ความอดทน ความรักความสามัคคี ความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ จากบุคคลต้นแบบผ่านภาพยนตร์ชุดที่สร้างขึ้นจากวิถีชีวิตจริงของบุคคลหลายสาขาอาชีพ โดยกำหนดฉายตอนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
3) ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love”  เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำละครเวที โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจำนวน 9 แห่ง และมี การถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยกำหนดจัดการแสดงรอบแรงบันดาลใจ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
          4) โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศละ 7 คน รวมประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 70 คน มาศึกษา เรียนรู้ ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีผู้แทนเยาวชนในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 70 คน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 ดำเนินการโดย กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงาน กปร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  1. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานกรรมการ บูรณาการงานในภารกิจด้านการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่น ๆ ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน ตลอดจนกำกับดูแล และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
  2. คณะกรรมการบูรณาการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ บูรณาการการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองของกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่น ๆร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน โดยได้นำกิจกรรมขุดลอกคูคลองทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และอย่างสมพระเกียรติ

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
แหล่งที่มา : เว็บไซต์รัฐบาลไทย
12/4/2559

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button