ข่าวการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

pic_181059

 1. ปกแผน 12.pdf
 2. คำนำ สารบัญ.pdf
 3. บทสรุปผู้บริหาร.pdf  
4. ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

 5. ส่วนที่ 2 บริบท.pdf
 6. เชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์.pdf
 7. ส่วนที่ 3 ผลดำเนินงาน.pdf
 8. ส่วนที่ 4 สาะสำคัญของแผนพัฒนา สป..pdf
 8.1 ผังเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาฯ2.pdf
 9. ส่วนที่ 5 แปลงแผนสู่ปฏิบัติ ฉ.ที่ 12 (14 ก.ย. 59).pdf
 10. ภาคผนวก.pdf
 11. อักษรย่อ.pdf
 12. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.pdf
13. Image.jpg
13.1 Image (2).jpg
14. คณะผู้จัดทำ.pdf

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button