ข่าวสอบบรรจุครู

มหาดไทย เปิดคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง “นายอำเภอ” ทดแทนอัตราว่าง 141 อัตรา

 ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ามีอัตราว่างในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ จำนวน 141 อัตรา

กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กรมการปกครอง ตำแหน่งนายอำเภอ เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตำแหน่งที่จะคัดเลือก
ตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง) จำนวน 141 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2.ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.3 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.5 ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปี
3. เป็นที่กรมต้นสังกัดเสนอรายชื่อให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

ให้สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คัดเลือกข้าราชการ และเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมของตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการ ระดับสูง) กรมการปกครอง และส่งเอกสารประกอบต่างๆ ให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น.

มหาดไทย เปิดคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นายอำเภอ" ทดแทนอัตราว่าง 141 อัตรา

ดาวโหลดไฟล์แนบ : http://www.personnel.moi.go.th/km/person4/selection/2560/M2MOI/01-dopa01.pdf

ี่มา : www.thailocalmeet.com

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button