ข่าวการศึกษา

รมว.ศธ.ย้ำ สมศ.รอบ 4 ยกเลิกการให้สถานศึกษาส่งตัวชี้วัดในการประเมิน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม “กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ” และบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ “Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ

ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
พร้อมวางรากฐาน “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ของไทยขึ้นมาใหม่ ที่เน้นให้สถานศึกษารายงานการประเมินตนเอง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

นอกจากการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ การคัดสรรครู และการจัดทำคูปองสำหรับครูประจำการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยจัดทำแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการใช้คำว่า “Quality” หรือ คุณภาพการศึกษา และ “Quality Assurance” หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง ซึ่งคำว่า “คุณภาพการศึกษา” คือ การที่สถานศึกษาจะจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น หรือทำงานได้

ส่วนคำว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง ขั้นตอนของการตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการและคุณภาพการศึกษาที่กำหนดโดยทุกภาคส่วนว่ามีความคาดหวังจากมาตรฐานนี้อย่างไร ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการใช้หลักสูตรก่อน แล้วจึงจะดำเนินการตรวจสอบว่าหลักสูตรได้มาตรฐานตามที่คาดหวังหรือไม่ แต่จะไม่มีการประกันคุณภาพก่อนนำหลักสูตรมาใช้

ในส่วนของการรับรองมาตรฐานการศึกษา (Accreditation) จะต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี และไม่สามารถตั้งมาตรฐานเองได้ รวมถึงองค์กรที่จะรับรองมาตรฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

ในกฎกระทรวงที่แก้ไขใหม่ จะยกเลิกการให้สถานศึกษาส่งตัวชี้วัดในการประเมินรอบที่สี่ และไม่มีการส่งเอกสารให้สถานศึกษาเพื่อกรอกประกันคุณภาพการศึกษา แต่จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ต้องทราบมาตรฐานของสถานศึกษา เป็นผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) และถือเป็นหน่วยประกันคุณภาพภายใน โดยมี สพฐ. ช่วยเตรียมการ และสนับสนุนให้โรงเรียนพร้อมรับการประเมิน และ สมศ. เป็นหน่วยประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานนี้จะถูกกำหนดโดยทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับแก้ไขนี้ ได้ผ่านความเห็นจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลายข้อ คาดว่าหากปรับแก้ไข และผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะสามารถประกาศใช้ได้อย่างเป็นทางการต่อไป

 ที่มา : Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button