ข่าวการศึกษา

ด่วน…!!ประกาศผลหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการให้ครูอบรมคนละ 10,000

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เผยแพร่ประกาศ ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู

ตามที่สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็น มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและภาคเอกชน ได้นำเสนอหลักสูตรพัฒนา ครูประจำการ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น ผลปรากฏว่า มีหน่วยงานทุกประเภทเสนอ หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ เป็นจำนวนมาก และมีข้อเสนอที่จะจัดการพัฒนาครูมากกว่า ๒,๗๐๐ รุ่น จาก การพิจารณารายละเอียดหลักสูตรโดยครูผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีหลักสูตรที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น จำนวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร และยังมี หลักสูตรอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู  

คำชี้แจงเงื่อนไขการรับรองหลักสูตร

ที่มา : สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Back to top button