ข่าวการศึกษา

คู่มือการดำเนินงาน “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา และทดลองนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การขยายผลการจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศและมีความครบถ้วน สำนักนโยบายและแผน สพฐ. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทั้งประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพื่อให้ได้รับข้อมูลการคัดกรองที่ครบถ้วนสำหรับการจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนที่มีสถานะยากจนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ต่อไป

ดาวน์โหลด : คู่มือการดำเนินงาน “ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สสค.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button