เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์

บทคัดย่อบทคัดย่อ 
เรื่องที่ศึกษา : รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
ประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาววสุรัตน์ พรมมุณี 
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ปีที่ศึกษา : 2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1). เพื่อเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูด ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 2). เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1.คู่มือการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 2. แผนการจัดประสบการณ์ 3. แบบประเมินทักษะด้านการฟังและการพูด ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม ระยะเวลา 5 สัปดาห์ จำนวน 25 แผน ประชากรที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC วิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “ที” (T-test ) พบว่าได้ผลดังนี้
1. เปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูด ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ มีคะแนนก่อนการพัฒนาเฉลี่ยเท่ากับ 10.22 คิดเป็นร้อยละ 34.06 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการพัฒนา 25.00 คิดเป็นร้อยละ 83.33
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก

สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบกระบวนการฝึก 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทักษะด้านการฟังและการพูด ได้เป็นอย่างดียิ่ง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button