เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย         นางสาวสมพร  ขวัญสันเทียะ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีที่วิจัย       2561

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและ  หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) แผน    การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS จำนวน 17 แผน   (2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 เล่ม  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับรวมก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.78 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.22 – 0.78  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  (4) แบบทดสอบฉบับย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน      6 เล่ม เล่มละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ และ  (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ซึ่งผ่านการทดลองใช้และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  เลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที t-test (Dependent Sample)

 ผลการวิจัยพบว่า

1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 83.24/81.75  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

2)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล  (The Effectiveness Index : E.I.)  เท่ากับ 0.6338 แสดงว่านักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 63.38

3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา” มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก

โดยสรุปชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่า สามารถนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button