เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (PLGBR MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (PLGBR MODEL) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ
ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นวิธีการสอนที่บูรณาการด้านการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการเรียนเป็น PLGBR MODEL โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (PLGBR MODEL) 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์3) เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ตัวอย่างวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพัฒนา แบบแผนการ
วิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental design) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (X) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test independent)

ผลการวิจัย พบว่า
1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหาวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัดและประเมินผล และเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน

2) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มี5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม (Preparing)2.ขั้นน้อมรับคำสอน (Learning) 3.ขั้นกิจกรรมกลุ่ม (Group activity) 4.ขั้นระดมสมอง (Brainstorm) 5.ขั้นตรวจสอบต่างมุมมอง (Review)

3) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC รูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button