เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ผู้วิจัย : วิยะดา ทองขุนดำ
ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster RandomSampling) ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ คือ ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละความก้าวหน้า (D%) และทดสอบค่าที (t – test)

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H มีประสิทธิภาพเท่ากับ86.94/84.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80
2. ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนด้วยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H สูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดการเรียนเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1Hของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ : การอ่านเชิงวิเคราะห์ตามรูปแบบ 5W1H

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button