เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ชื่อผู้รายงาน  นายภัสภูมิ  ยะปายต๋า
ปีที่รายงาน  มกราคม 2564 – ธันวาคม 2564

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ
4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 96 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผลการประเมินพบว่า

  1. ผลประเมินบริบทของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 33 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ การดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของครู และนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการทําให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
  2. ผลประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 10 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ครูมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รองลงมาคือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมมีความเพียงพอ และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. ผลประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 10 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนงานโครงการ รองลงมาคือ  จัดประชุมสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจ ความจำเป็นของโครงการแก่ครูผู้สอนและนักเรียน และ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ
  4. ผลประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 10 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์และการใช้สอยอย่างคุ้มค่า รองลงมาคือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่นและมีความปลอดภัย และ ห้องเรียนมีความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.1.   ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และระดับมาก 35 ข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น รองลงมาคือ ข้อที่ 9 นักเรียนมีความสุข สนุกสนานในระหว่างที่กำกิจกรรมร่วมกัน และนักเรียนช่วยดูแลรักษาความสะอาดของอาคารเรียนอยู่เสมอ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนของโรงเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม

4.2.   ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเสรี-สมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านพึงพอใจแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นสัดส่วน รองลงมาคือ ท่านพึงพอใจที่โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงโรงอาหารมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ และท่านพึงพอใจที่โรงเรียนได้พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอำนวย ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านพึงพอใจที่โรงเรียนได้พัฒนาห้องเรียนโดยภาพรวมไม่ร้อนอบอ้าวอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงสว่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  1. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการทําให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
  2. ผู้บริหารควรมีบริหารจัดการการดำเนินโครงการเพื่อให้ด้านงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3. สถานศึกษาจัดทำตารางนิเทศการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นขั้นตอน และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบ
  4. สถานศึกษาควรสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน หน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
  5. สถานศึกษาควรสร้างบรรยากาศในการร่วมกิจกรรมเมื่อนักเรียนเข้าร่วมแล้วเกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ
  6. สถานศึกษาจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button