เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน แบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน

แบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ผู้วิจัย            นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์

ปีที่วิจัย          2560

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80 / 80
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบSQ3R
3)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2560   โรงเรียนบ้านบางเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 จำนวน 14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 
1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 5 เล่ม
2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R  จำนวน 20 แผน  แผนละ 1  ชั่วโมง รวม 20  ชั่วโมง
3)  แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะ เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ ชนิด 3  ตัวเลือก  ชุดละ 10 ข้อ  ทั้งหมดจำนวน 5  ชุด
4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี  3  ตัวเลือก  จำนวน  30 ข้อ 30 คะแนน จำนวน 1 ฉบับ
5)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale)  5 ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้/ การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  โดยใช้สูตรร้อยละความก้าวหน้า  และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R   โดยใช้สูตร ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.70 / 85.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 /80  ที่ตั้งไว้
2)  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.85 คือ หลังเรียน 85.95  และก่อนเรียน 58.10  3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ SQ3R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =  4.65)

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button