ข่าวการศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ….

เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

ซึ่งเป็นการดำเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พ้นจากราชการไปแล้วให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทอื่นที่พ้นจากราชการไปแล้ว และให้สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรหลักซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริต อันได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ท.

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู..

– หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรวจสอบ..

– รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น..

– การวิเคราะห์ผลกระทบ..

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button