เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. นนทบุรี : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี.

ปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์. 2560.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
4) เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน จากการสุ่มแบบกลุ่ม (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546 : 71-75)

ตัวแปรอิสระ

ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตัวแปรตาม ได้แก่

1) ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิเคราะห์หาคุณภาพค่าระดับความยากของแบบทดสอบ (p) และค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบ (r) ที่มีค่าตั้งแต่ .20 ถึง .80 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งครูยังขาดการอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอยู่น้อย และไม่เปิดโอกาสให้มีกิจกรรมฝึกทักษะ นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนยังขาดสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

2. รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านองค์ประกอบหลักในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย เนื้อหาหลักสูตร เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการแบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด โดยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นที่เรียกว่า PANADDA Model ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นตระเตรียม (Preparing) ขั้นที่ 2 ขั้นเปี่ยมด้วยคลังข้อมูล (A revising) ขั้นที่ 3 ขั้นเพิ่มพูนเชื่อมโยงโครงข่ายความรู้ (Network) ขั้นที่ 4 ขั้นดูผลที่ได้มา (A Priori Knowledge) ขั้นที่ 5 ขั้นนำมาวิเคราะห์ (Doing & Analysis) ขั้นที่ 6 ขั้นบ่มเพาะความรู้ใหม่ (Deduce) และขั้นทื่ 7 ขั้นใช้ประยุกต์ได้จริง (Applying)

3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 88.77 / 82.70 ภายหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากคะแนนการทดสอบหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button