เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย        นางสาวจรรยาพร  ศิลาโชติ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียน     โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

ปีที่พิมพ์     2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ตามแนวคิดของ Stufflebeam (1971) และต่อมาขยายผลที่ผลผลิตเป็น IEST อีก จึงเป็น CIPPIEST Model เป็นแนวทางในการประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามแบบCIPPIEST Model ครอบคลุม 8 ด้านของโครงการ คือ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านปัจจัย (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) 4) ด้านผลผลิต (Product) 5) ด้านผลกระทบ (Impact) 6) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 7) ด้านความยั่งยืน (Sustainability) และ 8) ด้านการส่งต่อ (Transportability) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแหล่งข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 3 คนครูจำนวน 53 คน นักเรียนจำนวน 269 คน ผู้ปกครองจำนวน 269 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามรูปแบบการประเมิน CIPPIEST Modelโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านผลการประเมินอยู่ในระดับมากทั้ง 8 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้าและด้านการถ่ายโยงความรู้

ส่วนการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ผลปรากฏว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาอยู่ในระดับมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button