หนังสือราชการ

ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวานนี้ 9 ตุลาคม 2562 ได้มี คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  ถูกส่งต่อกันในช่องทางโซเชียลมากมาย โดยให้เหตุผลว่า

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (4) บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ประกอบกับได้มีคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19 / 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายมีโครงสร้าง ขององค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ลงนามคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

หลังจากนี้ จะเป็นอย่างไรจะดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร รอติดตาม ครับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button