ข่าวการศึกษา

กรมบัญชีกลางชี้แจง ข่าวเรื่องความไม่เป็นธรรมราชการไทย(การจ้างธุรการโรงเรียน)

เรื่อง ชี้แจงข่าวเรื่องความไม่เป็นธรรมราชการไทย เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการเผยแพร่จดหมายของ ปชช.ผู้รักความเป็นธรรม เรื่องความไม่เป็นธรรมราชการไทย ซึ่งเนื้อความของจดหมายแจ้งว่า โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน สมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ รับมาเป็นครูธุรการ ลูกจ้างชั่วคราวทั่วประเทศหลายหมื่นคน เป็นเวลา 10 กว่าปีมาแล้ว กินเงินเดือน 9,000 บาท เงินเดือนปริญญาตรีก็เพิ่งปรับจาก 9,000 บาท มาเป็น 15,000 บาท มาถึงปัจจุบัน จู่ๆ กรมบัญชีกลาง ก็สั่งการให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับครูธุรการเหล่านี้ต้องกลับมารับเงินเดือน 9,000 บาท เหมือนแรกเข้ากว่า 10 ปีที่แล้ว สวัสดิการต่างๆ ก็จะลดลง นั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวจากเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ พ.ศ.2542 กําหนดโดย สรุปว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้จ้างในอัตราค่าจ้างไม่เกิน อัตราค่าจ้างขั้นต่ําของตําแหน่งและวุฒิ ดังนั้น หากส่วน ราชการจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ก็สามารถดําเนินการได้โดย ไม่ต้องทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กรณีของ สพฐ. หากลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูธุรการ เป็นตําแหน่งที่ใช้วุฒิปริญญาตรีในการบรรจุ ก็ย่อมได้รับอัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท ซึ่งสพฐ.สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้อง ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง) สําหรับ เรื่องสวัสดิการต่างๆ ลูกจ้างชั่วคราวจะอยู่ในตําแหน่งใด และอัตราค่าจ้างเท่าใด ย่อมได้รับสวัสดิการในลักษณะเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ ข้อมูลให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอบคุณที่มา : คอลัมน์ บ.ก. ตอบจดหมาย  และ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button