เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและการวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยะหา

ชื่อผลงาน  รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและการวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านยะหา

ชื่อผู้นำเสนอนางไพรินทร์  กาญจนพรหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปฐมวัย
ปีการศึกษา  2562

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

บทคัดย่อ

  รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและการวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านยะหา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการ (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการ และ (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านยะหา  จำนวน 16 คน ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน จำนวน  24 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ (1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  24  แผน (2) คู่มือการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยะหา จำนวน 24 กิจกรรม (3) แบบประเมินวัดความสามารถทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยะหา จำนวน  42 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยะหา สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย (m) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)

สรุปผลการทดลอง

  1. แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือ89.17/92.84
  2. ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลงควบคู่กับการใช้แผ่นภาพและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยะหา พบว่า ผลการพัฒนาความสามารถทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
  3. 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นและวาดภาพตามจินตนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button