เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ชื่อเรื่อง           :    การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ผู้วิจัย             :    นางกุลระวีศ์  ศรีสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีการศึกษา      :    2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  2) ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้  2.1) พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  2.2) พฤติกรรมด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ดังนี้  3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3.2) ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3.3) ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) ศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) ครูผู้สอนเลือกแบบเจาะจงเฉพาะข้าราชการและพนักงานครูปีการศึกษา  2561  จำนวน  30 คน  2) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน  13 คน  3) นักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 จำนวน  246 คน และ 4) ผู้ปกครองนักเรียนเลือกเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  246 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน  3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู จำนวน  10 ข้อ  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง จำนวน  10 ข้อ  นอกจากนี้ยังมีแบบบันทึกข้อมูล จำนวน  3 ฉบับ ได้แก่  1) แบบบันทึกผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  2) แบบบันทึกผลการทดสอบ NT  และ  3) แบบบันทึกผลการทดสอบ O-NET สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

1.       ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  พบว่า ความคิดเห็นของศึกษานิเทศและครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน โดยการนิเทศที่ใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

2.              ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  พบว่า  รูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ได้แก่ รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐาน คือ KULRAWEE  Model  มีขั้นตอนการดำเนินงานนิเทศภายใน 6ขั้นตอน ดังนี้    1) K : Knowledge Sharing ขั้นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 2) U : Understanding  Sharing  ขั้นการหาความต้องการและความจำเป็นของการนิเทศภายใน  3) L : Leading  By  design  ขั้นการวางแผนการนิเทศ  4) R : Reflection  and  Discussion  ขั้นการเตรียมการนิเทศ  5) A : Action to  change,  W : work on Real content , E : Encourage  Stroke ขั้นการปฏิบัติการนิเทศ และ 6) E : Evaluating  and  Reporting  ขั้นการประเมินผลปรับปรุงการนิเทศและรายงานผล

3.   พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.   พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมาก

5.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา

6.   ผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ในระดับชาติ

7.   ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ระดับชาติ

8.   ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โดยใช้ KULRAWEE  Model  เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน อยู่ในระดับมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button