หนังสือคู่มือ

ดาวน์โหลดหนังสือ สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด

ดาวน์โหลดหนังสือ สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที ่ส าคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก ่ง และมีคุณภาพ เพื ่อพัฒนาคนไทยให้มี
ความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยในแผน
แม ่บทด้านการเรียนรู้ แผนย ่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย มุ ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี
กีฬา และการเคลื่อนไหวของร่างกาย และแผนแม่บทด้ำนการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีได้เน้น
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ดาวน์โหลด : สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button