ข่าวชาวบ้าน

ตั้งทีมอาสา ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจาก กทม ขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน

กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อ อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลําเนา

กรมควบคุมโรค ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือ จัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอําเภอและหมู่บ้าน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมอาสา COVID-19 ระดับอําเภอและหมู่บ้าน เพื่อดําเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง

2. จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานักหรือ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลําเนา

4. แจ้งผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติตามคําแนะนํา อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
4.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ํา ช้อนส้อม
4.3 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ําและสบู่ นาน 60 วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐ % ลูบมือจนแห้ง
4.4 หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
4.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 

ตั้งทีมอาสา ทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจาก กทม ขอความร่วมมือกักตัว 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตั้งทีมอาสาโควิด-19 สแกนทุกอำเภอ-หมู่บ้าน กักตัว 14 วันคนกรุงกลับภูมิลำเนา
สธ.ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันระดับอำเภอ-หมู่บ้าน
สธ.สั่งผวจ.จับตาคนกทม.ปริมณฑลกลับภูมิลำเนาให้กักตัว14วันดูโควิด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button