เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การบริหารกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชื่องานวิจัย การบริหารกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ชื่อผู้วิจัย สะเทือน สรรพจักร
ปีที่วิจัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 จำนวน 346 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีไม่ใช่ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Average) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างทางสถิติจะทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ใช้วิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2 เป้าหมาย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละเป้าหมายและแต่ละด้านพบว่า เป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความสุข มีส่วนร่วมในด้านการปรับปรุงและพัฒนา เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล ด้านการดำเนินงาน และด้านการวางแผน เป็นอันดับสุดท้าย ส่วนเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข มีส่วนร่วมในด้านการปรับปรุงและพัฒนา เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน และด้านการประเมินผล เป็นอันดับสุดท้าย 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพแบบมีส่วนร่วม ตามระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความสุข และเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นคนเก่งและมีความสุข จำแนกตามเพศ ตำแหน่ง และอายุ พบว่า จำแนกตามเพศโดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามตำแหน่ง และอายุ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Back to top button