เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  เรื่อง  คลื่นเสียงโดยใช้แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  เรื่อง  คลื่นเสียงโดยใช้แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิชา วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
โดย นางยุวดี ใจเดี่ยว
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
อีเมล์ [email protected]

บทคัดย่อ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง คลื่นเสียง 2) เพื่อพัฒนาความคงทนของความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง คลื่นเสียง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ 5/11 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 66 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นเสียง  จำนวน 40 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จากค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ t-test dependent ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความคงทนของความรู้โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 ซึ่งเว้นระยะห่างกัน 15 วัน ด้วยสถิติ t-test dependent ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง คลื่นเสียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 โดยมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ High Gain จำนวน 37 คน ค่า Normailized Gain <g> เฉลี่ยเท่ากับ 0.73 และนักเรียนที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง คลื่นเสียง มีความรู้ที่คงทนที่ระดับนัยสำคัญ .05

ไฟล์แนบ : https://drive.google.com/file/d/1eWk-CERIuIr3RDm-O8pXUhaMv-SXoiSw/view?usp=sharing

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button