เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย                      นางสาวนิกัญญา หอมรื่น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตำแหน่ง                   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย                     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560

 บทคัดย่อ

                 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส  ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลการทดลองใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย/ รักท้องถิ่น จากการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s  go  to  Phetchaburi  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) คู่มือครูประกอบการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการฟัง-พูด 4) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย/รักท้องถิ่น ของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t-test) แบบ dependent sample

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผล  การทดลองใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ค่าเฉลี่ย ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย/รักท้องถิ่น จากการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เรื่อง Let’s go to Phetchaburi ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button