หนังสือราชการ

สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในช่วง COVID-19

สพฐ. แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดจาก สพฐ. คลิก

(แนวทางเดิม/แนวค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก้เฉพาะค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Back to top button