เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยประยุกต์ใช้ CIPPIEST Model

การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยประยุกต์ใช้ CIPPIEST Model

สุวิทย์  คำพร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

E-mail: [email protected]

บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยประยุกต์ใช้ CIPPIEST Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เครื่องมือในการวิจัย คือ  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินในภาพรวม ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 2) ผลการประเมินด้านบริบท ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินด้านกระบวนการ ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 5) ผลการประเมินด้านผลผลิต ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 6) ผลการประเมินด้านผลกระทบ ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 7) ผลการประเมินด้านประสิทธิผล ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 8) ผลการประเมินด้านความยั่งยืน ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก 9) ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ ความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : การประเมิน  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button