เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ผู้วิจัย                นางสายสุนีย์ สุระกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์            2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาเจตคติของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัย  ปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้สมอง เป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 26 แผน
2) แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ชุดละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ และ
3) แบบวัดเจตคติเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ชโดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ แบบมาตราส่วน (Rating scale) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่เรียนตาม แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2.  เจตคติของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่เรียนตามแผนการจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก (= 4.21, S.D. = 0.71)
Back to top button