เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ชื่อเรื่อง              การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3

ผู้วิจัย                นางสายสุนีย์ สุระกุล  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์            2561

 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทาน                      คำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 การวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง  5-6 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จำนวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 2) แผนการจัดประสบการณ์รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย   โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน             40 แผน ใช้จัดประสบการณ์แผนละ  30 นาที 3)  หนังสือนิทานคำคล้องจอง จำนวน 10 เรื่อง  4) แบบ

ทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเล่านิทานคำคล้องจอง จำนวน 5 ฉบับ ฉบับละ 6 ข้อ รวม 30 ข้อ และคล้องจองนา 5) แบบวัดความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3  ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด มี 10 รายการ คล้องจองนาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

  1. รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน และหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก (Knowledge and Awareness: KA) ครูทบทวนประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับสถานการณ์หรือเรื่องที่ต้องการเรียนรู้ใหม่ 2) ขั้นการสร้างเสริมความรู้ (Enhancement: E) นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ใหม่ 3) ขั้นการสร้างผลงาน (Construction: C) ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มหรือกระบวนการทางปัญญาสร้างผลงาน 4) ขั้นการนำเสนอผลงานและการประยุกต์ใช้ (Presentation and Application: PA) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันนำเสนอผลงาน และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 5) ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ (Assessment and Reflection: AR) ผู้เรียนประเมินผลงานและสะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น และรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.88/84.03 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2.   ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของของเด็กปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือนิทานคำคล้องจอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (= 2.93, S.D.= 0.20)

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button