เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียน  โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียน   โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ผู้วิจัย       นางสาวเอมอร  ศรีวรชิน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีที่ดำเนินการวิจัย  2562

 

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  2) เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนแห่ง

การเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ครูโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  จำนวน  11 คนและนักเรียนจำนวน  181  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  แบบสอบถามความต้องการ  แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   แบบรับรองรูปแบบ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม  1.2 การศึกษาความต้องการในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  พบว่า รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  ควรเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลาย   เกิดจากความสมัครใจของครู  และสามารถเข้าถึงได้ง่ายและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สารถพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนได้จริง

  1. รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ มีผลการพัฒนา คือ 1) องค์ประกอบ

ของรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ และ 2) กระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่สร้างขึ้นมีลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Operational Model) ชื่อว่า “CSIPA Model” โดยมีองค์ประกอบประกอบด้วย 1) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community Setting: C)  2) การเรียนรู้ร่วมกัน (Share and Learn: S) 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (Instructional Design: I) 4) การปฏิบัติจริงและกากรประเมินผลการปฏิบัติ (Performance and Evaluation: P) และ

5) การทบทวนการปฏิบัติ (After Action Review: AAR: A) โดยมีเงื่อนไข 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการ  และ 2) บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

  1. ประสิทธิผลของรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 1) ความรู้ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หลังจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม 2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อยู่ในระดับมาก  3) ความคิดเห็นของครู   ที่มีต่อรูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม อยู่ในระดับมาก  4) สมรรถนะด้านทักษะชีวิตของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 95.50

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button