เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย         การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย                นางสมบัลย์  แก้วงาม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีการศึกษา         2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 4.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 4. 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จำนวน  30  คน  รูปแบบการวิจัยเป็นแบบแผน Pre Experimental Design ใช้แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนและหลัง (The One group Pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTADบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 12 ชั่วโมง จำนวน 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมนิเทศ 2 ชั่วโมงและแผนการจัดการเรียนรู้ปัจฉิมนิเทศ  2 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง และหาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นกับจุดประสงค์การเรียนรู้รายข้อ (IOC) และหาความเชื่อมั่นในการให้คะแนนด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Coefficient Correlation)   4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ทดสอบค่าที( t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้ความเห็นที่สำคัญต่อการใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน ที่ประกอบด้วย  ชื่อเรื่อง  คำนำ  คำชี้แจง  สารบัญ  ภาษาพาเพลิน คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  ใบความรู้/ตัวอย่าง  ใบกิจกรรม/แบบฝึกหัด  แบบทดสอบย่อย    แบบบันทึกคะแนน   เฉลยแบบสำหรับครู แบบสังเกตพฤติกรรม  เกณฑ์การให้คะแนน  จำนวน 6 ชุดกิจกรรม  ที่ประกอบด้วยเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชางานอาชีพ1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง งานบ้านการเรือน  1)ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน 2) การวางแผนในการดูแลรักษาบ้าน 3)อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน 4)การดูแลรักษาความสะอาดบ้าน 5)การดูแลรักษาเครื่องเรือน 6)การจัดและตกแต่งห้อง   โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรายบุคคล มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.85/82.50  แบบกลุ่มเล็ก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.99/81.95 และแบบภาคสนาม  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.41/83.33 โดยการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 6  แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 12 ชั่วโมง ซึ่งมีปฐมนิเทศ  2 ชั่วโมงและปัจฉิมนิเทศ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมงและการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือใช้เทคนิคSTAD บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้านการเรือน  พบว่า  การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.87/82.75   ความสามารถในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และแบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.83 โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button