เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ชื่อเรื่องการวิจัย           การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

ผู้วิจัย                      นางขนิษฐา   สอาดนัก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีการศึกษา                2562

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ สาระเรขาคณิตของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (2) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงาน จำนวน 13 แผน (2) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (4) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิต และ (5) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สถิติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) ค่าร้อยละ(%) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการเรียนรู้สาระเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้

2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และลำดับสุดท้าย คือ การแก้ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทั้งสามด้าน ดังนี้ ด้านการจัดกิกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้และด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ตามลำดับ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button