เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)

ชื่อเรื่องการวิจัย           การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก(รัตนกะลัสอนุสรณ์)

ผู้วิจัย                      นางขนิษฐา   สอาดนัก

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ปีการศึกษา                2561

บทคัดย่อ

 รายงานการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

(2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา และ (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             (3) แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และ (4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ E1/ E2ค่าเฉลี่ย ()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.)  ค่าร้อยละ(%) และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การคูณและการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.18/ 82.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6019 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6019 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.19
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารมีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button