หนังสือราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับดําเนินการ ออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ดังนี้ 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 สามารถสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้แล้วที่องค์การค้าของ สกสค. โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

         1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา ในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น 

         1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการสั่งซื้อให้กับสถานศึกษา ในสังกัด 

2. การลงนามในประกาศนียบัตร ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้า สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้มีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร 

3. การจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรให้จัดทํา 2 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 หากสถานศึกษาใดยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ ใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนบท้ายคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สามารถให้ใช้แบบพิมพ์เดิมโดยอนุโลม และหากใช้แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรแบบใดก็ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งรุ่น 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button