หนังสือราชการ

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการ สอบบรรจุข้าราชการ

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการสอบบรรจุข้าราชการ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสรรหา การสอบคัดเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพื่อทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณและอัตราตั้งใหม่ที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการบรรจุแต่งตั้ง แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานของประชาชนและบรรเทาผลกระทบของการว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย

เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการ ให้เตรียมพร้อมให้ดี เวลาที่จะสอบใกล้มาถึงแล้ว ตามหนังสือนี้

ใครจะสอบบรรจุข้าราชการเตรียมตัว มติ ครม. เร่งรัดให้ ก.พ. กพร. และส่วนราชการ สอบบรรจุข้าราชการ

อ้างอิง : มติคณะรัฐมนตรี

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button